Znaki towarowe i wzory przemysłowe

Poszukiwanie w bazach podobnych rejestracji

Ze względu na dużą ilość chronionych znaków towarowych ryzyko kolizji jest znaczne, a wniesione opłaty za zgłoszenie nie podlegają zwrotowi. Dlatego przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu znaku warto przejrzeć bazy zarejestrowanych znaków. Poszukiwanie w bazach podobnych rejestracji ma na celu weryfikację zdolności ochronnej danego znaku. Poszukujemy znaków podobnych lub identycznych w bazach znaków krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych.

Zgłoszenia znaków towarowych i wzorów przemysłowych do UPRP i OHIM

Znak towarowy zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP jest chroniony na terytorium Polski. Stanowi to podstawowy, ale nie zawsze wystarczający sposób ochrony marki dla polskiego przedsiębiorcy. Droższym, ale niewątpliwie perspektywicznym rozwiązaniem jest uzyskanie ochrony znaku wspólnotowego (CTM) w całej Unii Europejskiej. Jest to możliwe na podstawie jednej rejestracji, dokonanej przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku wzorów przemysłowych. Przeprowadzamy naszych klientów przez obie procedury.

Pośrednictwo w zgłoszeniach poza granicami RP i UE

Uzyskanie ochrony znaku towarowego w krajach nie należących do Unii Europejskiej lub tylko w pojedynczych krajach Unii wymaga zaangażowania lokalnych pełnomocników. W takich przypadkach pośredniczymy między naszymi klientami, a pełnomocnikami z wybranych krajów, obsługując całą procedurę.

Spory

Wypromowanie marki kosztuje, a nie każdy podmiot gospodarczy ma chęć ponosić te koszty. Próby skorzystania z renomy znaków dobrze osadzonych na rynku i oszczędzenia, w ten sposób, przynajmniej części kosztów promocji, stanowią powszechne zjawisko. Zaś z drugiej strony posiadacze praw często mają tendencję do rozszerzania zakresu monopolu ponad rzeczywiście przysługujący, co narusza interesy uczciwej konkurencji. W obu przypadkach dochodzi do sporów, znajdujących finał przed sądem lub przy stole negocjacyjnym. Reprezentujemy naszych klientów również w takich przypadkach, tak występując przed sądem jak i przygotowując umowy do negocjacji.