Patenty i wzory użytkowe

Poszukiwanie w stanie techniki

Tak procedura patentowania wynalazku, jak i procedura unieważniania patentu zaczyna się zwykle od poszukiwania w stanie techniki („state of the art”). W przypadku nowego zgłoszenia patentowego niezbędne jest odniesienie się, w opisie wynalazku, do istniejących dokumentów, czyli niezbędne jest wykonanie elementarnego poszukiwania rozwiązań technicznych podobnych do rozwiązania zgłaszanego. Taka sama czynność jest wykonywana przez urzędy patentowe podczas rozpatrywania zgłoszenia, a dokumenty znalezione wówczas przez ekspertów mogą uniemożliwić uzyskanie patentu. Jednak nawet wówczas, gdy patent zostanie udzielony, można się spodziewać, że kolejne poszukiwania będą wykonane przez konkurencję w celu jego unieważnienia. Tak się często dzieje, jeśli patent przynosi realne korzyści ekonomiczne. Dlatego warto, dla uniknięcia przykrych niespodzianek w przyszłości, wykonać staranne poszukiwania już przed dokonaniem zgłoszenia.

Pomoc przy wyborze strategii patentowania

Wybór strategii patentowania ma kluczowe znaczenie dla skuteczności przyszłej ochrony i efektywności ekonomicznej całego procesu. W przypadku rozwijającej się, złożonej technologii należy podejmować decyzje czy, co, gdzie i jak patentować, żeby uzyskać maksimum ochrony przy racjonalnych, rozłożonych w czasie kosztach. Pomagamy przy podejmowaniu takich decyzji.

Przygotowanie dokumentacji patentowej

Przygotowujemy dokumentację patentową, tak dla postępowania polskiego, jak i międzynarodowego. Zapewniamy wysokiej jakości tłumaczenia, wykonywane przez specjalistów w danej dziedzinie pod kontrolą rzecznika patentowego. Wykorzystujemy elektroniczne drogi składania dokumentacji, co umożliwia nam natychmiastowe uzyskanie numeru zgłoszenia i dokładne określenie momentu wpłynięcia dokumentacji do Urzędu Patentowego.

Zgłoszenia patentowe Polskie, Europejskie, Międzynarodowe i Konwencyjne

Patent obowiązujący na terytorium RP można uzyskać różnymi drogami. Najprostsze (i najtańsze) jest bezpośrednie zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP. Zgłoszenie patentowe może być dokonane przez podmiot polski bądź zagraniczny, z możliwością skorzystania z pierwszeństwa z innego zgłoszenia lub z wystawy. W przypadku procedury międzynarodowej (PCT) zgłoszenie trafia do Urzędu Patentowego RP ( i innych urzędów krajowych) drogą pośrednią, poprzez Biuro Międzynarodowe. Urząd Patentowy RP nie jest jedynym urzędem patentowym, mającym wpływ na ochronę patentową na terytorium RP. Zgodnie z Konwencją Monachijską, patenty udzielane przez Europejski Urząd Patentowy obowiązują również w Polsce, pod warunkiem jej wyznaczenia w zgłoszeniu i przeprowadzenia tzw. walidacji patentu europejskiego, sprowadzającej się do złożenia tłumaczenia w odpowiedniej formie i odpowiednim terminie. W większości przypadków (ale wcale nie we wszystkich) korzystanie z tej drogi ma sens jedynie wówczas, gdy chce się uzyskać ochronę patentową w kilku krajach europejskich, nie tylko w Polsce. Wykorzystujemy wszystkie elementy wspomnianych wyżej procedur, tak dla uzyskania patentu przez polski podmiot w Polsce lub za granicą, jak i dla uzyskania patentu przez podmiot zagraniczny w Europie lub w Polsce.

Postępowanie przed Urzędem Patentowym RP i w razie potrzeby przed sądami administracyjnymi

Procedura uzyskania patentu ma w pewnym sensie charakter konfrontacyjny. Zgłaszający chce uzyskać jak najszerszy monopol (jak najszerszy zakres ochrony), a Urząd Patentowy, reprezentujący interes społeczny, stara się ten monopol ograniczyć (czyli zawęzić zakres ochrony). Linia rozdzielająca racje stron bywa trudna do wyznaczenia i zdarza się, że trzeba się uciekać do postępowania przed Sądem Administracyjnym, żeby udowodnić racje zgłaszającego. Reprezentujemy interesy zgłaszających tak przed urzędami patentowymi (polskim i europejskim) jak i przed sądami.

Obrona w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym w sprawach sprzeciwowych i o unieważnienie

Patent na wynalazek stanowi narzędzie ochrony dla uprawnionego z patentu, ale też i przeszkodę dla jego konkurencji. Naturalną reakcję po napotkaniu przeszkody stanowi dążenie do jej usunięcia. Możliwość realizacji tego dążenia w przypadku patentu stanowi złożenie obserwacji po publikacji zgłoszenia, sprzeciwu bądź wniosku o unieważnienie. Zdarzają się przypadki patentów nie spełniających warunków ustawowych, udzielone omyłkowo, ale nawet patenty na nowe i nieoczywiste rozwiązania są zaciekle atakowane, jeśli dotyczą zyskownych rozwiązań. Pomagamy w obu tych sytuacjach.