;

dr inż. Marek Bury

Prezes Zarządu

Jest polskim i europejskim rzecznik patentowym.

Zdobył wyższe wykształcenie w 2004 roku uzyskując dyplom magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na makrokierunku Informatyka, Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja ze specjalnością Telekomunikacja – Radiokomunikacja i Radiolokacja oraz z dodatkowym profilem Telekomunikacja – Elektroakustyka i Telewizja.

W 2009 roku uzyskał (z wyróżnieniem) stopień doktora nauk technicznych za rozprawę zatytułowaną „Obrazowanie obiektów na podstawie wielopunktowej akwizycji mikrofalowych sygnałów szerokopasmowych”. W tym samym roku złożył egzamin rzecznikowski i został wpisany na listę polskich rzeczników patentowych za numerem 3261.

Rozprawa doktorska Marka Burego została wyróżniona trzecią nagrodą w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych oraz indywidualną nagrodą II stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2009. Od 2010 roku pracował równolegle jako rzecznik patentowy w dużej kancelarii oraz jako adiunkt na Politechnice Warszawskiej.

Prowadzi wykład nt. praw własności przemysłowej na studiach wieczorowych na Politechnice Warszawskiej. Sporadycznie prowadzi zajęcia na aplikacji rzecznikowskiej, studiach podyplomowych na SGH jak również gościnne wykłady na UW.

Brał udział w licznych projektach naukowych i badawczo rozwojowych dotyczących szerokiego spektrum zagadnień z dziedziny radioelektroniki, między innymi standardów telewizji cyfrowej, lokalizacji obiektów, obrazowania mikrofalowego, systemów radarowych oraz systemu zarządzania kryzysowego wykorzystującego zespół robotów. Uczestniczył w programach ukierunkowanych na zacieśnienie związku nauki z przemysłem. Odbył dwumiesięczny staż w firmie Metasensing w Holandii w ramach projektu finansowanego ze środków programu Marie Curie, a także przez pół roku realizował projekty dla firmy Ratel w ramach programu stażowego Investin. Jest absolwentem programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top500 Innovators Science-Management-Commercialization i członkiem stowarzyszenia założonego przez jego uczestników.

W 2013 roku został wpisany na listę profesjonalnych pełnomocników przed Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz na prowadzoną przez EPO listę Europejskich Rzeczników Patentowych, po pomyślnym złożeniu Europejskiego Egzaminu Kwalifikacyjnego EQE. W 2017 uzyskał stopień magistra prawa stanowiący dodatkowe kwalifikacje wystarczające by Europejski Rzecznik Patentowy mógł reprezentować strony przed Jednolitym Sądem Patentowym.

Zajmuje się sprawami patentów, głównie z zakresu elektrotechniki. Specjalizuje się w ochronie wynalazków realizowanych z zastosowaniem komputera (CII – ang. Computer Implemented Invention) oraz z dziedziny telekomunikacji, zwłaszcza radiokomunikacji. Jest autorem bądź współautorem ok. 30 publikacji naukowych z dziedziny radioelektroniki oraz 5 z dziedziny własności przemysłowej. Jest członkiem IEEE. Świadczy pomoc w zakresie oceny zdolności patentowej, opracowania strategii występowania o ochronę patentową w Polsce i poza jej granicami, oceny i wykazywania naruszenia patentu, a także unieważniania nieprawidłowo udzielonych patentów i praw ze wzorów użytkowych. Doradza w zakresie ochrony IP przy komercjalizacji wyników badań naukowych.

W 2015 roku wraz z ojcem, Lechem Burym założył Kancelarię Patentową Bury & Bury, w której obecnie pełni funkcję prezesa zarządu.